/ SES COVES

SES COVES | Descripció

El nom del llogaret prové de les cavitats que es troben pels voltants. L’agrupació més nombrosa se situa dins el torrent de Son Vidal, entre Son Vidal i Son Sastre, però també n'hi ha en el coster del turó que ocupa el llogaret, vora les cases, com les de Can Sant i Son Vidal, entre d'altres; altres es localitzen en el coster de la mola de Son Vidal, i també del que ja és pròpiament el comellar des Rafal.

Algunes d'aquestes són coves artificials prehistòriques i actualment moltes de les coves són utilitzades com a magatzems, cotxeres, galliners i estables.A aquest llogaret hi trobam una sèrie de cases importants, com les de Can Matet, Can Tiana, Cas Gorrió, Can Soler, Can Rom o Son Vidal. A més, és curiós l’espai que conté el cup i el celler de Son Vidal: a la roca natural, s'obri una balma que és ocupada pel cup de vi, excavat dins la roca i recobert de pedra viva; més endins de la cavitat, s'hi conserva encara una premsa de vi de dues espigues. A la dreta de l'entrada de la cavitat, hi ha un portal de llinda obert en un mur que tanca una balma, a manera prehistòrica.

L'espai d'aquesta balma es dedicava a celler, i té també el costat de la dreta tancat artificialment amb un parament, ara cobert d'heura; a l'esquerra del cup, a la part baixa, hi ha un portal que comunica amb la base del dipòsit, on es troba la piqueta del vi. Una altra construcció remarcable del llogaret és el pou, amb un coll de secció circular i una base més ampla. Abans de les modificacions, hi havia dues piques, una de base rectangular i una altra de circular, que ara es conserven a l'exterior de l'Ajuntament de Santa Eugènia; la primera servia per rentar i la segona per abeurar el bestiar. Precisament, la placeta que acull el pou responia a la necessitat d'espai per a l'abeurada de les guardes d'ovelles.

La boca tenia un tronc a manera de travesser per treure aigua. Segons informacions orals, aquest no és un pou de vena sinó de degotissos, és a dir, de filtració i comunica amb una cova natural de grans dimensions.