/ El Centre Catòlic (C/ Bisbe Campins, 13)

El Centre Catòlic (C/ Bisbe Campins, 13) | Descripció

És un edifici regionalista, que data de 1935, de dues plantes. La planta baixa mostra tres gran obertures d'arc rodó de la qual la central comunica amb l'escala d'accés a l'edifici. El primer pis configura també tres obertures, a manera de finestres balconeres; però només la central apareix emmarcada per un arc rodó, que també engloba una finestreta semicircular, ja que les laterals s'inscriuen en un espai rectilini, amb llinda; el balcó que presideix aquest pis presenta una barana de balustres, excepte en el cos central, on s’identifica la inscripció "Centre d'Acció Catòlica". El coronament de la façana mostra una decoració vegetal en els extrems, sengles balustrades en els eixos de les obertures laterals i, en el centre, un frontó corbat que engloba tres arquets de mig punt; l'escut de Porreres apareix en els extrems del coronament. L’interior actualment es dedica a restaurant i conserva l’escenari per a representacions teatrals.