/ Son Jordi

Son Jordi | Descripció

Son Jordi era originàriament una casa de possessió, situada al sud del poble i ara integrada dins el nucli, a prop de la carretera d’Inca i Sineu. Jordi era el malnom dels propietaris de la possessió, els Ferragut.

 Els Estims de 1685 recullen la possessió de Son Jordi, propietat de Bartomeu Ferragut i es valorà en 2.200 lliures. El 1865 era propietat de Francesc Cabot i la finca tenia una superfície de 42 quarterades.