/ La creu del Colomer (C/ del Colomer, 3)

La creu del Colomer (C/ del Colomer, 3) | Descripció

Aquesta va ser construïda els anys 1578 i 1579 i és d'estil renaixentista. És de pedra maresa i presenta una base octogonal amb cinc graons.

El fust és cilíndric i en el capitell hi destriam dues parts: a la inferior hi ha ornamentació floral i, en la superior, de secció octogonal, s'hi veuen imatges de diversos sants i l'escut de la vila.

La creu pròpiament dita mostra, a una cara, un crist encreuat tallat en relleu, amb una representació de Maria Magdalena als peus, dos sants als extrems dels braços, i un pel·licà, símbol eucarístic, al capçal; a la segona cara hi ha un relleu esculturat de la Mare de Déu.

Vora la creu, hi ha el pou del Colomer, de marès, amb coll de cisterna de secció rectangular i quatre brancals de secció quadrangular, aixamfranats, que sostenen una coberta piramidal.