Vilafranca de Bonany
Vilafranca de Bonany
 Vilafranca de Bonany
Plaça Major, 1
07250 Vilafranca de Bonany
(Vilafranca de Bonany)
 Contacte
Telèfon: 971 832216
Web: http://www.vilafrancadebonany.net

Referències històriques


El terme municipal de Vilafranca té una extensió de 24 km2, una població de 2.521 habitants (dades 2005) i limita amb els municipis de Petra, Manacor, Felanitx, Porreres i Sant Joan.El nom de Vilafranca significa “vila exempta d’imposts”, denominació ajustada al naixement del poble, l’any 1620: es fundà Vilafranca com a nucli franc de tot tipus de contribucions i serveis respecte al Regne.

El topònim ja apareix citat l’any 1633 com a Vilafranca de Sant Martí. Amb el temps la denominació va quedar reduïda a Vilafranca, fins que per un reial decret li fou imposat l’afegitó “de Bonany” per tal de diferenciar-lo d’altres municipis de l’Estat espanyol.Les primeres mostres de poblament a Vilafranca es remunten a la prehistòria i la història antiga, documentades a través dels catorze jaciments arqueològics que es troben al municipi.

Entre ells podem destacar els talaiots del Castellot Vell i de Son Pou Vell i les restes pretalaiòtiques de sa Moleta.La presència islàmica es constata mitjançant alguns topònims àrabs d’alqueries i rafals que encara perduren, com Albadallet i Alcúdiarrom.Després de la conquesta de 1230, i segons es documenta al Llibre del Repartiment (1232), el rei Jaume I va cedir algunes alqueries als cavallers que l’havien acompanyat. Alanzell, Albadallet i el rafal de Boscana li pertocaren a Ramon de Castellbisbal; Alcúdiarrom correspongué a la porció dels homes de Lleida; i Sant Martí a Ramon Saclusa. Al 1242, Sant Martí va ser obtinguda en franquícia pels templers.

Amb l’abolició d’aquest ordre, al 1307, els béns passaren als hospitalers, provocant així un litigi entre aquest ordre i el rei de Mallorca, que pretenia els drets sobre el territori de l’alqueria. A la dècada de 1910 s’establiren algunes de les grans possessions que fins aquell moment havien estat propietat de la família Sureda de Sant Martí, produint-se així un increment del nombre de petits propietaris.

PlànolMostra un mapa més gran